Wasparfum Passione

22.75

Artikelnummer: 9300000179180136 Categorie:

Wasparfum Passione
Passione is een veelzijdige keuze die je zal doen opvallen. Laat je betoveren door deze exotische, verleidelijke compositie.

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Geursoort

Zoet

Toepassing textielverfrisser

Tijdens het wassen

Formaat verpakking

Klein

Verpakking hoogte

0 cm

Verpakking lengte

0 cm

Verpakking breedte

0 cm

Inhoud

238 ml

Gevarenaanduiding H-zinnen

H302:Schadelijk bij inslikken, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord

Gevaar

Verpakkingsgewicht

0.27 kg

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P261:Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

8720648037511

Categorieën

Huishouden Wassen Wasparfum Wasmiddelen & Wasverzachters

Type verpakking

Klein

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Wasparfum Passione” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven