Wasparfum Fresh Laundry

22.75

Artikelnummer: 9300000179180134 Categorie:

Wasparfum Fresh Laundry
Fresh Laundry brengt de frisse en opwekkende geuren van de natuur rechtstreeks in je wasgoed. Een subtiele, elegante geur die je kleding een verfijnde frisheid geeft.

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Geursoort

Lentebloesem

Toepassing textielverfrisser

Tijdens het wassen

Formaat verpakking

Klein

Verpakking hoogte

0 cm

Verpakking lengte

0 cm

Verpakking breedte

0 cm

Inhoud

238 ml

Gevarenaanduiding H-zinnen

H302:Schadelijk bij inslikken, H315:Veroorzaakt huidirritatie, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord

Gevaar

Verpakkingsgewicht

0.27 kg

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P261:Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden, P273:Voorkom lozing in het milieu, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen, P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

EAN

8720648037535

Categorieën

Huishouden Wassen Wasparfum Wasmiddelen & Wasverzachters

Type verpakking

Klein

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Wasparfum Fresh Laundry” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven